Hoe kan je je goed voelen als je je zorgen maakt?

Eifel

(English below)

Er loopt een man door de heuvels van de Eifel, ook al weet hij dat zorgen maken en gelukkig zijn niet samen gaan, maar toch… ineens vliegt er iets aan zijn neus voorbij, wat is het? Zijn ogen volgen gelijk, daar gaat het, het is een vogel, maar een hele mooi, de vogel gaat op een tak zitten, nu kan hij hem of haar goed zien, prachtige tekening en kleuren, echt een mooi beesie. De vogel twittert wat en dan vliegt hij weer voor zijn neus voorbij, richting bos. De man draait zijn hoofd om de vogel te volgen en merkt dat hij er een glimlach op zijn gezicht is gekomen, zomaar door naar dat gekke vogeltje te kijken…

Dat was een herinnering, een herinnering, dat zorgen maken totaal geen zin heeft. Het geeft je alleen een slecht gevoel.

Hij weet dat in het slechtste geval je je 2x slecht voelt, de eerste keer als je je zorgen maakt en de tweede keer als waar je je zorgen over maakt ook echt gebeurd.

Tja, en in het beste geval voel je maar 1x slecht, namelijk, in die tijd waarin je zo’n zorgen maakt en het gevreesde nooit gebeurd.

Hij denkt aan zijn held,Tony Robbins, die zegt: ”Als je een slecht gevoel hebt, dan denk je aan iets met de woorden minder, verliezen, of nooit krijgen denkt. Zet je gedachten maar eens stil en kijk waar je in het moment van slecht voelen of zorgen maken aan denkt.

We doen alles wat we doen omdat we denken er gelukkig of gelukkiger van te worden. Dus waarom niet doen wat we moeten/willen doen en ondertussen ook gelukkig zijn?

Je wilt je wel goed voelen en gelukkig zijn maar je moet al die dingen doen waar je geen zin in hebt of die je ongelukkig maken, zoals bij voorbeeld een KUTbaan. (zie*)

Ohja, is dat wel zo? Klopt dat wel? Pas op wat ik nu zeg kan, als je het begrijpt en toepast heel bevrijdend zijn, daar komt ie….. “je hebt altijd een keuze  en soms zelf meerdere.” “Als je zegt ik had geen keus dan heb je al gekozen en verdedig je je keuze”, zegt Neale Donald Walsch.

Stel je krijgt een pistool op je hoofd gericht. Dan heb je geen keus, toch? Jawel, meerdere zelfs maar je kiest waarschijnlijk voor iets waarvan jij denkt dat je je beter zult voelen namelijk, leven. Maar zeker weten doe je het niet, want je weet niet hoe het echt voelt om dood te zijn en ook niet hoe het is om na deze ervaring verder te leven. Ik ook niet en ik zou ook voor het leven kiezen maar je ziet dat je altijd één of meerdere keuzes hebt en als je dit gegeven toepast op de kleinere problemen in je leven en op zoek gaat naar de oplossingen (de oplossing = één van de andere keuzes) dan voel je je gelijk veel beter. 

Voor ieder probleem is er altijd een oplossing anders was het geen probleem.

Een minder extreem voorbeeld je hebt een baan die je niet echt leuk vind of misschien wel haat. Maar deze baan zorgt er voor dat je je hypotheek of huur kunt betalen en je voelt je nu een maal beter als je in een warm huis woont…., denk je. Maar je weet misschien niet dat het mogelijk is om op een drie miljoen dure jacht in de middellandse zee ligt te wonen. Kennissen van mij deden dit, ze kozen iets anders en voor €2,50/dag aan verzekering woonde ze op dat Jacht en mochten gebruik maken van de waterscooters en alle andere faciliteiten. Ja maar dat is een uitzondering…. Stop, dat is nu precies de verdediging van jou keuze. 

OK Rob je hebt me overtuigd maar hoe brengt mij dit nu van mijn zorgen naar gelukkig voelen?

OK ik geef je een stappen plan en leg daarna uit hoe ik aan deze wijsheid kom.

 1. Zoek uit wat je wilt, niet wat kan, niet wat moet, maar wat je zelf wilt.
 2. Maak er een mooie en te gekke droom van. Het gaat vooral om het gevoel.
 3. Droom richting deze droom.
 4. Vind het geloof dat je tegenhoud en een woord of meerdere woorden die erbij horen.
 5. Schrap dit woord en/of woorden uit je woorden boek.
 6. Zeg STOP elke keer als je merkt dat je je zorgen maakt en denk dan gelijk aan je droom. Vervang het vervelende gevoel van zorgen naar het geluksgevoel dat bij je droom hoort

Zoek uit wat je wilt, niet wat kan, niet wat moet maar wat je zelf wilt.

Na de scheiding moet ik een project waar ik met geheel mijn hart en ziel aan gewerkt heb loslaten. Ik had wel een nieuw doel gevonden maar mijn hart was er niet helemaal bij. Het voelde een beetje als een surrogaat aan, een plaatsvervanger van. De passion test een paar keer gedaan maar het was het allemaal niet. Omdat we met de Law of Attraction aan het experimenteren zijn liet ik het los en ging gewoon doen wat ik leuk vond en wat goed voelde. Dit resulteerde in de De-Lights en een hele expositie er om heen. Nu stond mijn hart weer in vuur en vlam. Ja dit wil ik en net als het project in Esch was mijn ‘Do or Die’ gevoel weer terug.

Heb je problemen met het ontdekken wat je wilt, ik help je graag, stuur me gewoon een berichtje of reageer onderaan.

Maak er een mooie en te gekke droom van. Het gaat vooral om het gevoel.

Ik maakte er een te gekke droom van inclusief buikdanseressen en 3D meditatie en en en…

Meer daar over lees je in de volgende blogs.

Droom richting deze droom.

Een paar weken geleden was ik al op zoek gegaan naar een Kunst Agent. Ik had een vrouw gevonden die op verschillende locaties exposities organiseerde, vandaag belde ik haar en ik had zo’n gaaf gesprek met haar en mocht haar wat sturen. En weetje, ook als ze me niet gaat helpen het heeft mijn gevoel versterkt, ik voel me gelukkig ( en daar ging het om, weet je nog?), want ik weet het gaat gebeuren. Net als met het huis in Esch ik wist een jaar van te voren dat we een huis in Duitsland zouden kopen ook al was ons huis nog niet verkocht en nog geen huis in Duitsland op het oog. We zette een jaar voor dato 1 juni 2017 “verhuizen” in onze  agenda en 23 juni 2017 laden we de onze spullen in de verhuiswagens om de volgenden dag naar Duitsland te vertrekken. Je creëert hiermee een zekerheid. hier zal ik later nog een aparte blog over schrijven.

Vind het geloof dat je tegenhoud en een woord of meerdere woorden die erbij horen.

 Als mijn droom duidelijk is komen er bij mij gelijk allerlei afleidingen op me af. Ik moet ineens dingen doen waarmee ik helemaal geen rekening gehouden of aan heb zien komen. Er komen ineens opdrachten op me af die ik eigenlijk niet kan afslaan en vrienden vragen me ineens om gunsten en je wilt ze niet teleur stellen. Bij het Esch project had ik alles omgebogen ten gunste van het project. Maar nu? Telkens als er een afleiding op kwam gaf het een slecht gevoel en voelde ik de angst geen tijd te hebben. Dat is dus een limiting believe. Wat moest ik doen? mijn poot stijf houden of go with the flow en niet werken aan mijn nieuwe droom, niet schilderen, niet creëren? Nee ik wilde weer die zekerheid hebben me goed voelen. Ik luisterde naar Abraham Hicks, ja ik ben een Wappie, hij zei dat je moet doen wat voor jou goed voelt. En dan krijgt de ander ook wat goed voor hem/haar is. Ik herinnerde me aan een paar ervaringen waarbij ik voor mijn eigen goede gevoel had gekozen en dit had zich in beide gevallen voor alle betrokkenen goed uit gepakt. Dus besloot ik de woorden afleiding en de zin geen tijd uit mijn woorden boek te schrappen. Wauw wat een effect heeft dat. Steeds als er een afleiding kwam, dacht ik niet, ik heb geen tijd dit is een afleiding, maar ik dacht hé dit heb ik uit mijn woorden boek geschrapt. 

Zeg STOP elke keer als je merkt dat je je zorgen maakt en denk dan gelijk aan je droom.

En ik zei stop en dacht aan mijn droom. en weet je wat het gave was? Ik voelde me goed en bleef me goed voelen. Het maakte ook niet uit of ik nee of ja zei tegen de afleiding, het was sowieso geen afleiding die me slecht liet voelen. Het was gewoon iets, iets wat ik even moest doen of waar ik nee tegen zei. Doordat ik me niet meer uit mijn goede flow liet halen bleef mijn droom gewoon doorgaan. Terwijl ik wandelde met mijn vrouw bedachten we de gaafste dingen over wat we voor en tijdens de bijzondere expositie op 7-9-2023 nog konden doen en organiseren. Terwijl ik haar zoon van het station haalde bedacht ik wat ik in mijn nieuwe schilderij kon verwerken. En weet je wat het mooiste is? Als ik weer verder kan werken, het is eigenlijk geen verder werken maar doorwerken. Dan heb ik er nog zin in. Want mijn probleem was namelijk dat ik na de ‘afleiding’ ik helemaal geen zin meer had omdat ik door deze enen afleiding dacht dat er alleen nog maar afleidingen zouden komen en het allemaal geen zin meer had omdat de hele wereld me van mijn project af probeerde te houden, dat probleem is weg, want ik werk door, en mijn focus blijft op het project, het goede gevoel blijft. En daar deden we het voor. Een bijkomstigheid is dat er allemaal mooie dingen gebeuren, ik ben op het juiste moment op de juiste plek en krijgen dat wat we nodig hebben. De Law of Attraction werkt.

Wat komt er bij jou naar boven als je eindelijk besluit je droom te gaan volgen. Wat is het geloof, jou ‘limiting belief’ die jou tegen houdt? Laat het me weten in het commentaar veld.

*Rob schreef een boek, “Gelukkig met je Kutbaan” over hoe je in elke situatie gelukkig kun zijn.

How can you feel good when you’re worried?

A man walks through the hills of the Eifel, Germany, even though he knows that worrying and being happy don’t go together, but still… Suddenly something flies by right in front of him, what is it? His eyes follow immediately, there it goes, it is a bird, but a very beautiful one, the bird lands on a branch, now he can observe him, or her very well, beautiful drawings and colors, really a beautiful birdy. The bird tweets a bit and then it flies in past his nose again, towards the forest. The man turns his head to follow the bird and notices that this had put a smile on his face just by looking at that crazy bird …

That was his reminder, his reminder that there is no point in worrying at all. It only makes you feel bad.

He knows that in worst case scenario  you feel two times bad, the first time when you’re worried and the second time when your worries come true.

Well, and at best you only feel bad once, when you are worried and the dreaded never happened.

He thinks about what his hero, Tony Robbins, says, “When you feel bad, you think about something with the words less, lost, or never,” Just freeze your thoughts and see what are thinking in the moment you feel bad or worried.

We do everything we do because we think it will make us happy or happier. So why don’t we do what makes us happy in the meantime?

You want to feel good and be happy but you have to do all those things that you don’t feel like doing or that make you unhappy, like a your fucking job for for instance. (see *)

Oh yes, is that really the case? Is that correct? pay attention to what I’ll say now, if you understand and apply it, it can be very liberating, here it comes… .. “you always have a choice and sometimes even several.” “If you say I had no choice then you have already chosen and you are defending your choice,” says Neale Donald Walsch.

Imagine you get a gun aimed at your head. Then you have no choice, right? In fact, you do, several even, but you probably choose something that you think will make you feel better, namely, life. But you do not know for sure, because you do not know what it really feels like to be dead or what it is like to continue living after this experience. Neither do I and I would also choose life but you see that you always have one or more choices and if you apply this to the smaller problems in your life and look for the solutions (the solutions = one of the other choices), then feels much better right away.

For every problem there is a solution, otherwise it would’t be a problem.

A less extreme example, imagine you have a job that you don’t really like or maybe even hate. But this job ensures that you can pay your mortgage or rent and you feel better when you live in a warm house… at least, that’s what you think. But you may not know that it is possible to live on a three million euro expensive yacht in the Mediterranean. Acquaintances of mine did this, they chose something a different lifestyle and for € 2.50 / day for insurance, they lived on that yacht and were allowed to use the Jet-skies and all other facilities. Yes, but that is an exception…. Stop, that is exactly what I mean, you defending your choice.

OK Rob you convinced me but how exactly do I get from worrying to feeling happy?

OK I’ll give you a step-by-step plan and then explain how I got this wisdom.

 1. Find out what you want, not what’s possible, not what you have to do, but what you want for yourself.
 2. Make it a beautiful and crazy dream. It is about the feeling.
 3. Dream towards this dream.
 4. Find the belief that’s holding you back and a word or words that goos with it.
 5. Delete this word and/or words from your dictionary.
 6. Every time you find yourself worried, say STOP and think about your dream right away. Replace the unpleasant feeling of worry for the feeling of happiness that comes with your dream.

Find out what you want, not what you can do, not what you have to do, but what you want for yourself.

After my divorce, I have to let go of a project that I worked on with all my heart and soul. I thought I had found a new goal, but my heart was not quite there with it. It felt a bit like a surrogate, a substitute for the old project. Did the passion test a couple of  times but no real results. Because we are experimenting with the Law of Attraction I let it go and just did what I liked to do and what felt good at the time. This resulted in the De-Lights and an entire exhibition around it. Now my heart was on fire again. Yes I want this and just like the project in Esch my ‘Do or Die’ feeling was back.

If you have problems discovering what you want, I will be happy to help you, just send me a message or a comment at the bottom.

Make it a beautiful and crazy dream. It is mainly about the feeling.

I made it a great dream including belly dancers and 3D meditation and and and …

You can read more about this in the following blogs.

Dream towards this dream.

A few weeks ago I already started looking for an Art Agent. I had found a woman who organized exhibitions at strange locations, so I called her and I had such a cool conversation with her and I could send her some information about my plans. And you know, even if she’s not going to help me, it strengthened my feeling, I feel happy (and that’s what it was about, remember?), Because I know it’s going to happen. Just like with the house in Esch. I knew a year in advance that we would buy a house in Germany, even if our own house had not yet been sold and we didn’t even seen a suitable house in Germany at all. One year before on teh 1st of June 2017 we put “moving to Germany” in our calendar, June 23, 2017 we loaded our belongings into the movers truck to leave for Germany the next day. You create certainty with this. I will write a separate blog about the 4 ways to create certainty.

Find the belief that is holding you back and a word or words that go with it.

 When I find my dream or something I really would like to do, then all kinds of distractions immediately arise. I suddenly have to do things that I didn’t took into account or did not see coming. All of a sudden I have assignments that I really can’t turn down and friends suddenly ask me for favors and I don’t want to disappoint them. With the Esch project I had turned everything in favor of the project. But now? Whenever a distraction came up, it felt bad and I felt the fear of not having enough time. So that’s a limiting believe. What am I supposed to do now? Stand my ground or go with the flow and don’t work on my new dream, don’t paint, don’t create? No, I wanted to have that certainty again and feel good. I listened to Abraham Hicks, yes I’m a Wappie, he said do what feels right for you. And then the others will also get what’s good for them. I remembered a few experiences where I had chosen for me feeling good and this had worked out well for everyone involved. So I decided to erase the word distraction and “not having time” out of my dictionary. Whow, what an effect. Whenever a distraction came up, I didn’t think, I don’t have time, this is a distraction, but I thought hey, I’ve deleted this from my dictionary. —>

Every time you find yourself worried, say STOP and think about your dream right away.

And I said STOP and started to think about my dream and the cool thing was, I instantly felt good and continued to feel good. It didn’t matter if I said no or yes to the distraction, it wasn’t a distraction that made me feel bad, it was the thoughts I added that made me feel bad. And now it was just something, something I had to do, or say no to. It no longer took me out of my flow, my dream just kept going. While I was walking with my wife, we came up with the coolest things about what we could do and organize before and during the special exhibition on 9/7/2023. While I picked up her son from the station, I thought about what I could incorporate into my new painting. And do you know what the best part is? I can continue working when I get back right away. Before my problem was that a distraction would take me out of my flow that, I started thinking that I would never had time for my project and that the whole world was conspiring to distract me from my project and that I better quit because it’s no use at all. You can imagine that after these thoughts I had no inspiration to go back to work at all. That problem is gone, because I kept working in my mind, and my focus remains on the project, the good feeling remained. And that’s what we were aiming for. An added bonus is that all kinds of beautiful things happen, I am in the right place at the right time and get the things we need. The Law of Attraction works!

What comes to mind when you finally decide to start following your dream. What is the belief, your “limiting belief” that’s holding you back? Let me know in the comment box.

*Rob wrote a book Happy with your fucking job, about how you can be happy in any circumstance.

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *